Obchodní podmínky

Obchodní podmínky

 

  1. OBECNÁ USTANOVENÍ

1.1 Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „Podmínky“) platí pro prodej produktů a služeb prodávajícího, kterým je Eva Severine Šporcová, DiS., IČ: 74218174, se sídlem Dvouletky 2874/451, 100 00 Praha 10 (kontaktní tel. 724 058 829), uzavřených s kupujícím prostřednictvím vyplnění a odeslání objednávky online tanečních lekcí či jiného digitálního obsahu (dále jen předmět koupě) prostřednictvím webových stránek www.lekcetanceonline.cz či www.simpleshop.cz.

 

1.2. Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího (dále také „zákazník“). V otázkách neupravených kupní smlouvou a těmito obchodními podmínkami se tento vztah řídí občanským zákoníkem a právními předpisy na ochranu spotřebitele.

 

1.3. Je-li smluvní stranou spotřebitel (jiná osoba než podnikatel, který činí objednávku v rámci své podnikatelské činnosti), řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami také občanským zákoníkem (č. 89/2012 Sb.) a zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.).

 

1.4. Předmět koupě je produktem duševního vlastnictví a je chráněn autorským právem. Jakékoliv jeho šíření nebo poskytování třetím osobám bez souhlasu autora je zakázáno. Zákazník odpovídá prodávajícímu za případnou újmu, kterou porušením práv na ochranu autorského díla způsobí. Uzavřením kupní smlouvy kupující přijímá, že produkty slouží k sebevzdělávacím a informativním účelům, že uveřejněné informace jsou pouze doporučením a vyjádřením názoru k dané tematice a že autor za ně nenese žádnou odpovědnost. V některých předmětech koupě může kupující najít informace o produktech nebo službách třetích osob. Stejně tak i u nich autor nenese žádnou zodpovědnost za případné následky.

 

  1. OBJEDNÁVKA A UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY

2.1. Označení produktu, popis jeho hlavních vlastností a cena, včetně informace o tom, zda je cena s DPH či bez DPH je uvedeno na vybrané webové stránce prodávajícího. Nabídka prodeje zůstává v platnosti po dobu, kdy je zobrazována na webovém rozhraní.

 

2.2 Prodejní formulář obsahuje vždy informace o zákazníkovi, objednávaném produktu, zboží nebo službě, ceně včetně uvedení daní a poplatků, způsobu úhrady kupní ceny, údaje o požadovaném způsobu doručení a informace o nákladech spojených s dodáním produktu či poskytnuté služby.

 

2.3. Smluvní vztah mezi prodávajícím a zákazníkem vzniká odesláním objednávky. Kupující je povinen objednávku před jejím odesláním zkontrolovat a případně opravit. Odeslaná objednávka je právně závazná a kupujícímu a prodávajícímu vznikají vzájemná práva a povinnosti, tj. prodávající se zavazuje poskytnout kupujícímu předmět koupě a kupující se zavazuje uhradit kupní cenu. Kupující odesláním objednávky stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami a že s nimi souhlasí. Podmínkou platné elektronické objednávky je vyplnění všech předepsaných údajů a náležitostí uvedených v prodejním formuláři. Prodávající vylučuje přijetí nabídky s dodatkem nebo odchylkou. V případě předtočených online lekcích prodávající garantuje roční platnost odkazu, na kterém je video ke shlédnutí. V případě sledování lekcí na Facebooku a pod. je platnost odkazů na video sdělena zákazníkovi v procesu objednávky (většinou však 1-2 měsíce). V případě Ročního, Půlročního a 3 měsíčního programu končí kupujícímu možnost sledování videí a dalšího obsahu dnem ukončení programu.

 

2.4. Informace o jednotlivých technických krocích vedoucí k uzavření smlouvy jsou patrné z procesu objednávání a zákazník má možnost před vlastním odesláním objednávky ji zkontrolovat a případně opravit. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné.

 

2.5. Zákazník souhlasí s použitím prostředků komunikace na dálku při uzavírání smlouvy.

 

2.6. Vlastnické právo k produktům/zboží přechází na zákazníka zaplacením kupní ceny a jeho převzetím.

 

  1. KUPNÍ CENA

3.1. U jednotlivých produktů je na webovém rozhraní uvedena vždy jejich cena. Ta je platná po celou dobu, co je uvedena na webovém rozhraní. Vzhledem k charakteru produktů nevznikají zákazníkovi žádné náklady na dopravu, ani jiné náklady spojené s dodáním.

 

3.2. Prodávající vystaví ohledně plateb prováděných na základě smlouvy zákazníkovi po vyslovení jeho přání daňový doklad – fakturu, který slouží jako doklad o zakoupení produktu, zboží či služby. Prodávající není plátcem daně z přidané hodnoty.

 

  1. ZPŮSOB ÚHRADY

4.1. Bankovním převodem na základě informací zaslaných Prodávajícím zákazníkovi: cenu produktu/zboží hradí zákazník bezhotovostně způsobem a na účet zvolený v prodejním formuláři. Pokyny k platbě obdrží zákazník v mailu potvrzující zároveň přijetí objednávky. Při platbě je třeba uvést příslušný variabilní symbol, aby mohla být platba rychle spárována a produkt co nejdříve dodán. Kupní cena je splatná do 14 kalendářních dnů od zaslání platebních pokynů.

 

4.2. Bezhotovostní platba přes platební bránu: pro bezhotovostní platby jsou platební metody napojeny na externí platební řešení platební brány Stripe, které poskytuje zabezpečenou technologii přijímání platebních karet a online bankovních převodů. Čísla platebních karet a hesla k elektronickému bankovnictví jsou zadávána pomocí zabezpečeného a důvěryhodného kanálu společnosti Stripe.

 

Zákazník může využít těchto možností plateb:

 

online platební kartou VISA, VISA elektron, MasterCard, Maestro,

bankovním převodem: Raiffeisen BANK, GE Money, Fio, KB, ČSOB, mBank a další (po předchozí žádosti zákazníka směrem k prodávajícímu)

4.3. Platba je jednorázová.

 

  1. DODACÍ PODMÍNKY

5.1. Digitální obsah bude zákazníkovi zaslán po uhrazení kupní ceny na sdělenou emailovou adresu. Jedná se buď o přílohu emailové zprávy nebo uvedení odkazu v podobě adresy webové stránky, na které je obsah možno stáhnout či otevřít.

 

5.2. Produkt bude zákazníkovi dodán nejpozději do tří dnů poté (v případě Předtočených online lekcí), nebo dle informací v zaslané emailové zprávě poté, co bude platba připsána na bankovní účet prodávajícího.

 

5.3. S ohledem na charakter produktu nejsou účtovány žádné náklady na dopravu.

 

5.4. Je v zájmu zákazníka zkontrolovat si co nejdříve funkčnost a dostupnost obsahu. Zjistí-li nedostatky nebo vady, může neprodleně kontaktovat prodávajícího a ten do tří dnů provede nápravu.

 

5.5. V případě Ročního, Půlročního a 3 měsíčního programu se projekt uskuteční, přihlásí-li se do něho a řádně včas zaplatí minimálně 10 (v případě Půlročního a 3 měsíčního programu 5) účastníků. Rozhodne-li se kupující Roční, Půlroční či 3 měsíční program neuskutečnit z důvodu nízké účasti, zákazníky o této skutečnosti obeznámí písemnou elektronickou formou a ve lhůtě 7 kalendářních dnů ode dne zrušení vrátí těm zákazníkům, kteří za program již zaplatili, finanční částku v plné výši.  

 

  1. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

6.1. Předmětem kupní smlouvy je dodání digitálního obsahu. Prodávající ručí zárukou spokojenosti a garancí vrácení peněz do 14 dnů. V této lhůtě má zákazník právo odstoupit od této smlouvy, a to bez udání důvodu a jakékoliv sankce. Lhůta pro odstoupení počíná běžet dnem doručení předmětu koupě (v případě Předtočených online lekcí), dnem, kdy se koná první online lekce (v případě Živých přenosů) a dnem zaplacení Ročního, Půlročního a 3 měsíčního online programu (těmto programům předchází minimálně 5 denní možnost vyzkoušet si programy a to v uzavřené skupině na Facebooku a případně na LinkedIn). 

 

6.2. Pro účely uplatnění práva na odstoupení od smlouvy musí zákazník informovat prodávajícího například dopisem zaslaným emailem či prostřednictvím provozovatele poštovních služeb.

 

6.3. Pokud zákazník odstoupí od kupní smlouvy, prodávající je povinen kupujícímu vrátit celou finanční částku, kterou zákazník za produkt zaplatil. Peníze prodávající zákazníkovi uhradí bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 14 dnů ode dne, kdy mu bylo doručeno oznámení o odstoupení od kupní smlouvy.

 

6.4. Formulář pro odstoupení od kupní smlouvy musí obsahovat:

 

Předmět: Oznámení o odstoupení od smlouvy.

Jméno a kontaktní údaje adresát (jméno a příjmení, adresu a emailovou adresu).

Text (například: Oznamuji, že tímto odstupuji od smlouvy o nákupu zboží ….…..).

Datum objednání či datum obdržení produktu.

Podpis spotřebitele (pouze pokud je tento formulář zasílán v tištěné podobě)

Datum vyhotovení formuláře.

6.5. Odstoupení je možno provést elektronickou formou na email [email protected], nebo písemnou formou na adresu prodávajícího uvedenou v těchto obchodních podmínkách v „Obecná ustanovení“ (viz výše). Součástí musí být vždy prohlášením, že kupující odstupuje od smlouvy a kopie faktury (daňového dokladu). Kupujícímu bude zaslán dobropis s částkou odpovídající kupní ceně produktu a částka bude vrácena nejpozději do 14 dnů od doručení emailu či dopisu s odstoupením od smlouvy.

 

  1. ODPOVĚDNOST A OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

7.1. Internetové stránky či produkty na nich uvedené mohou být aktualizovány bez předchozího upozornění.

 

7.2. Prodávající plně respektuje důvěrný charakter dat, která zákazník vyplňuje do objednávky. Tato data jsou zabezpečena a chráněna proti zneužití. Prodávající je používá k realizaci celého obchodního styku, včetně nezbytných účetních operací, vystavení daňových dokladů, identifikaci zákazníkových bezhotovostních plateb a pro komunikaci se zákazníkem, tedy k veškeré zákaznické administrativě a k marketingovým účelům. Tato data jsou ukládána v databázi s přísným zabezpečením proti zneužití a nejsou poskytována třetím stranám.

 

7.3. Prodávající zákazníkovi na požádání podle možnosti obratem a písemně oznámí, zda a jaké osobní údaje o něm má zaznamenané.

 

7.4. Získávání a zpracovávání osobních údajů: navštíví-li zákazník internetové stránky prodávajícího (www.lekcetanceonline.cz), zaznamená se standardním způsobem IP adresa, která byla zákazníkovi přidělená poskytovatelem internetových služeb, dále internetová stránka, ze které zákazník stránky prodávajícího navštívil a také datum a délka návštěvy. Osobní údaje o zákazníkovi se zaznamenají pouze v případě, že je zákazník poskytnete z vlastní svobodné vůle, a to v rámci registrace nebo na realizaci smlouvy. Postoupení osobních údajů státním zařízením a úřadům následuje jen v rámci závazných právních předpisů.

 

7.5. Vyplněním prodejního formuláře zákazník souhlasí se zařazením jím vyplněných osobních údajů do a s jejich následným zpracováním pro marketingové účely a obchodní sdělení prostřednictvím elektronických prostředků dle zákona č. 480/2004 Sb., a to na dobu do odvolání souhlasu. Zároveň zákazník uděluje souhlas s tím, aby mu prodávající zasílal informace o připravovaných akcích a nabídce svých či obchodních partnerů.

 

7.6. Prodávající může používat osobní údaje zákazníka k tomu, aby ho mohl informovat o jeho produktech a službách, případně zjistit jeho názor na něho. Pokud s tímto zákazník nesouhlasí, můžete to kdykoliv prodávajícímu oznámit a ten údaje k těmto účelům zablokuje.

 

  1. @bread

8.1. Údaj o existenci, způsobu a podmínkách mimosoudního vyřizování stížností spotřebitelů včetně údaje, zda se lze obrátit se stížností na orgán dohledu nebo státního dozoru Mimosoudní řešení sporů zejm. prostřednictvím mediace či arbitráže (rozhodčího řízení); řešení sporů uvedeným způsobem je založeno na dobrovolné účasti obou stran, objektivitě a nestrannosti řízení. Dozorovým a kontrolním orgánem státní správy je Česká obchodní inspekce. Česká obchodní inspekce kontroluje a dozoruje právnické a fyzické osoby prodávající nebo dodávající výrobky a zboží na vnitřní trh, poskytující služby nebo vyvíjející jinou podobnou činnost na vnitřním trhu, poskytující spotřebitelský úvěr nebo provozující tržiště (tržnice), pokud podle zvláštních právních předpisů nevykonává tento dozor jiný správní úřad (bližší informace jsou uvedeny v zákoně č. 64/1986 Sb., o České obchodní inspekci).

 

8.2. Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti dne 1.11.2021. Prodávající si vyhrazuje právo na změnu těchto obchodních podmínek. Veškeré objednávky se vždy řídí aktuální verzí obchodních podmínek.